پیدا شدن بمب 250 کیلویی 31هزار آلمانی را فراری داد