تخلیه و بارگیری بیش از ۱۵۲ هزار تن کالا از بنادر کیش