تعریف بازرسی مراکز نظامی خارج از اختیارات تیم مذاکره‌کننده است