نگرانی از تغییرات شتاب زده کتاب‌های درسی ادامه دارد/ کتاب‌ها بدون طی مراحل آزمایشی تغییر می‌یابند