جزئیات مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان/۱۵۰ هزار خانواده زندانی