اولین محموله صادراتی فرش و گلیم دستباف در گمرک کرمانشاه