به مناسبت برگزاری مسابقه باشگاه های آسیا شرکت واحد اماده خدمات است