تدوین طرح جامع ورزشی در سواحل / به‌کارگیری 300 ناجی در طرح‌های دریا