تجلیل روحانی از هاشمی/کنایه به سایر قوا؛ دیوار ما کوتاه است