پیشگیری از بروز بیماری‌‌ها با رعایت نکات بسیار ساده