بخشیدن زندگی به 7 بیمار با اهدای اعضای بدن جانباز دفاع مقدس