استخدام پزشک عمومی در بیمارستانها و کلینیک های معتبر تهران - 30 اردیبهشت 94