فقط مردم می‌توانند جلوی بازار کپی‌های غیر مجاز بگیرند