همکاری با دانشگاه‌های اروپایی برای مطالعات میادین نفتی ایران