هفت خاطره یک «پیشمرگ کرد مسلمان» از رهبر معظم انقلاب