بررسی مقابله با داعش در جلسه اوباما با شورای امنیت ملی