تا وقتی با سپاهان قرارداد دارم، با استقلال مذاکره نمی کنم | اول نشدن در نظرسنجی نود برایم مهم نبود | دی