آغاز عمليات سم پاشي درختان معابر عمومي عليه آفات گياهي در زنجان