ماندن یا نماندن تونی به جلسات هیات مدیره ارتباط دارد | وزیر قول صادقانه داد | متاسفانه شادی مردم تبریز