استخدام نگهبان با جای خواب و بیمه و غذا در تهران - 30 اردیبهشت 94