دستورالعمل رعایت حقوق مسافران هوایی قابل اجرا نیست