سلول‌ حافظه نانو می‌تواند حافظه بلند مدت مغز را تقلید کند