سرمایه اسمی متقاضی خرید پرسپولیس فقط ۳۰۰ میلیارد تومان است