انکار واقعیت در دولت راستگویان! شعار درد مردم را دوا نمی کند، آقای ترکان به جای انکار، درستکار باشید