علي کريمي: اميدوارم پرسپوليس و شرکت استيل آذين موفق باشند!