جایزه ویژه برای جرارد در شب انتخاب کوتینیو به عنوان بهترین بازیکن فصل