پرداخت 1 میلیارد و 400 میلیون تومان بهای خرید تضمینی گندم به کشاورزان