قصور پزشکی در میان روانپزشکان کمتر از سایر تخصص‌ها؛معمولاً شکایات به اثبات نمی‌رسد