برای زیادشدن مال و برآورده شدن حاجات این سوره را بخوانید