مکانی و عالیشاه در بازی برگشت پرسپولیس را همراهی می‌کنند