دیپلماسی شیوه رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران است