بیش از 10000 کشته و زخمی و 500000 آواره، نتیجه تجاوز عربستان به یمن