شاهکار آسیایی هواداران پرسپولیس/نزدیک به 20 هزار هوادار پشت درهای بسته ماندند