مصوبه خرید تضمینی برق از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد/قیمت بیش از یک پنجم فوب خلیج فارس