با چنین پشتوانه ای روند اقدامات صورت گرفته در حوزه علمی متناسب با اهداف به نظر نمی‌رسد