تخلیه 31 هزار آلمانی به دلیل پیدا شدن بمب 250 کیلویی