المیادین: مخالفت تل آویو با بررسی تضمین توافق هسته ای!