تداخل دارویی یکی از مشکلات جانبازان در بیمارستان‌های اعصاب و روان