مصرف 96 درصد گاز خوزستان در بخش صنايع و نيروگاه ها