ارتقای سامانه سوخت با اجرای طرح عرضه گازوییل بر اساس بارنامه