روزنامه روسی: شرایط برای امضای توافق جامع مساعد می شود