استفان والت: بوش تصمیم گرفت صدام را نابود کند به همین دلیل یک پرونده ساختگی به وجود آورد/دیپلماسی شیو