معاون وزیر آموزش و پرورش: مدارس دونوبته داریم و این خلاف استاندار است