استخدام شرکت تولیدی و مهندسی صنایع نسوز در استان یزد