استمداد استاندار تهران از خیرین برای مبارزه با موادمخدر در مدارس