اشتباه فردوسی‌پور که روی فرم نبود/ یک نفر از قلم افتاد