درخواست استاندار تهران از خیرین برای کمک به مبارزه با موادمخدر در مدارس