آمریکایی ها از راهبرد تطمیع برای تجزیه عراق استفاده می کنند