ماجرای حذف چهار میلیون یارانه‌بگیر و سخنگویی که اول تأیید می‌کند سپس تکذیب