تلگراف: بدون کمک ایران نمی‌توان الرمادی را آزاد کرد